Download references

Open Access Open Badges

PRAF3 induces apoptosis and inhibits migration and invasion in human esophageal squamous cell carcinoma

Guo-Zhen Shi, Yang Yuan, Guo-Jun Jiang, Zhi-Jun Ge, Jian Zhou, De-Jun Gong, Jing Tao, Yong-Fei Tan* and Sheng-Dong Huang*

BMC Cancer 2012, 12:97  doi:10.1186/1471-2407-12-97

Include


Format