Download references

Open Access

HuR cytoplasmic expression is associated with increased cyclin A expression and poor outcome with upper urinary tract urothelial carcinoma

Peir-In Liang, Wei-Ming Li, Yu-Hui Wang, Ting-Feng Wu, Wen-Ren Wu, Alex C Liao, Kun-Hung Shen, Yu-Ching Wei, Chung-Hsi Hsing, Yow-Ling Shiue, Hsuan-Ying Huang, Han-Ping Hsu, Li-Tzon Chen, Ching-Yih Lin, Chein Tai, Chun-Mao Lin* and Chien-Feng Li*

BMC Cancer 2012, 12:611  doi:10.1186/1471-2407-12-611

Include


Format