Download references

Open Access Highly Accessed

The clinical features of papillary thyroid cancer in Hashimoto’s thyroiditis patients from an area with a high prevalence of Hashimoto’s disease

Ling Zhang, Hui Li, Qing-hai Ji*, Yong-xue Zhu, Zhuo-ying Wang, Yu Wang, Cai-ping Huang, Qiang Shen, Duan-shu Li and Yi Wu

BMC Cancer 2012, 12:610  doi:10.1186/1471-2407-12-610

Include


Format