Download references

Open Access Open Badges

Association of p21 SNPs and risk of cervical cancer among Chinese women

Ning Wang, Shizhuo Wang, Qiao Zhang, Yanming Lu, Heng Wei, Wei Li, Shulan Zhang*, Duo Yin and Yangling Ou

BMC Cancer 2012, 12:589  doi:10.1186/1471-2407-12-589

Include


Format