Download references

Open Access

Association of p21 SNPs and risk of cervical cancer among Chinese women

Ning Wang, Shizhuo Wang, Qiao Zhang, Yanming Lu, Heng Wei, Wei Li, Shulan Zhang*, Duo Yin and Yangling Ou

BMC Cancer 2012, 12:589  doi:10.1186/1471-2407-12-589

Include


Format