Download references

Open Access

The association between Toll-like receptor 2 single-nucleotide polymorphisms and hepatocellular carcinoma susceptibility

Xie Junjie, Jiang Songyao, Shi Minmin, Song Yanyan, Shen Baiyong, Deng Xiaxing, Jin Jiabin, Zhan Xi and Chen Hao*

BMC Cancer 2012, 12:57  doi:10.1186/1471-2407-12-57

Include


Format