Download references

Open Access Highly Accessed

Expression profile and prognostic role of sex hormone receptors in gastric cancer

Lu Gan, Jian He, Xia Zhang, Yong-Jie Zhang, Guan-Zhen Yu, Ying Chen, Jun Pan, Jie-Jun Wang* and Xi Wang*

BMC Cancer 2012, 12:566  doi:10.1186/1471-2407-12-566

Include


Format