Download references

Open Access Highly Accessed

Doxorubicin-enriched, ALDHbr mouse breast cancer stem cells are treatable to oncolytic herpes simplex virus type 1

Xiufen Zhuang, Wen Zhang, Yatong Chen, Xiangping Han, Jie Li, Yu Zhang, Youhui Zhang, Shuren Zhang* and Binlei Liu*

BMC Cancer 2012, 12:549  doi:10.1186/1471-2407-12-549

Include


Format