Download references

Open Access Highly Accessed

Loss of miR-133a expression associated with poor survival of breast cancer and restoration of miR-133a expression inhibited breast cancer cell growth and invasion

Zheng-sheng Wu, Chao-qun Wang, Ru Xiang, Xue Liu, Shan Ye, Xue-qing Yang, Gui-hong Zhang, Xiao-chun Xu, Tao Zhu and Qiang Wu*

BMC Cancer 2012, 12:51  doi:10.1186/1471-2407-12-51

Include


Format