Download references

Open Access

The changes of Th17 cells and the related cytokines in the progression of human colorectal cancers

Jiansheng Wang, Kaiyu Xu, Jing Wu, Chenghua Luo, Yuchen Li, Xuebin Wu, Hong Gao, Guosheng Feng and Bao-Zhu Yuan*

BMC Cancer 2012, 12:418  doi:10.1186/1471-2407-12-418

Include


Format