Download references

Open Access Open Badges

Tumor response and survival in patients with advanced non-small-cell lung cancer: the predictive value of chemotherapy-induced changes in fibrinogen

Jun Zhao, Mingfang Zhao, Bo Jin, Ping Yu, Xuejun Hu, Yuee Teng, Jingdong Zhang, Ying Luo, Lingyun Zhang, Shuang Zheng, Qiyin Zhou, Heming Li, Yunpeng Liu* and Xiujuan Qu*

BMC Cancer 2012, 12:330  doi:10.1186/1471-2407-12-330

Include


Format