Open Access Research article

SOXs in human prostate cancer: implication as progression and prognosis factors

Wei-de Zhong, Guo-qiang Qin, Qi-shan Dai, Zhao-dong Han, Shan-ming Chen, Xiao-hui Ling, Xin Fu, Chao Cai, Jia-hong Chen, Xi-bin Chen, Zhuo-yuan Lin, Ye-han Deng, Shu-lin Wu, Hui-chan He* and Chin-lee Wu

BMC Cancer 2012, 12:248  doi:10.1186/1471-2407-12-248

Article Metrics

3388
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 36 accesses
  • Last 365 days: 407 accesses
  • All time: 3388 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information