Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Novel synergistic antitumor effects of rapamycin with bortezomib on hepatocellular carcinoma cells and orthotopic tumor model

Cun Wang, Dongmei Gao, Kun Guo, Xiaonan Kang, Kai Jiang, Chun Sun, Yan Li, Lu Sun, Hong Shu, Guangzhi Jin, Haiyan Sun, Weizhong Wu and Yinkun Liu*

BMC Cancer 2012, 12:166  doi:10.1186/1471-2407-12-166

Include


Format