Download references

Open Access Open Badges

Expression of the phosphorylated MEK5 protein is associated with TNM staging of colorectal cancer

Bang Hu, Donglin Ren, Dan Su, Hongcheng Lin, Zhenyu Xian, Xingyang Wan, Junxiao Zhang, Xinhui Fu, Li Jiang, Dechan Diao, Xinjuan Fan, Lei Wang* and Jianping Wang*

BMC Cancer 2012, 12:127  doi:10.1186/1471-2407-12-127

Include


Format