Download references

Open Access Highly Accessed

miRNA-135a promotes breast cancer cell migration and invasion by targeting HOXA10

Yating Chen, Jin Zhang, Huijun Wang, Jiayi Zhao, Cheng Xu, Yingying Du, Xin Luo, Fengyun Zheng, Rui Liu, Hongwei Zhang* and Duan Ma*

BMC Cancer 2012, 12:111  doi:10.1186/1471-2407-12-111

Include


Format