Download references

Open Access Highly Accessed

Pluripotency-associated genes in human nasopharyngeal carcinoma CNE-2 cells are reactivated by a unique epigenetic sub-microenvironment

Jun-Xia Cao*, Yu-Xin Cui, Zi-Jie Long, Zhong-Min Dai, Ji-Yan Lin, Yi Liang, Fei-Meng Zheng, Yi-Xin Zeng and Quentin Liu*

BMC Cancer 2010, 10:68  doi:10.1186/1471-2407-10-68

Include


Format