Download references

Open Access

UCHL1 S18Y variant is a risk factor for Parkinson’s disease in Japan

Yoshihiro Miyake*, Keiko Tanaka, Wakaba Fukushima, Chikako Kiyohara, Satoshi Sasaki, Yoshio Tsuboi, Tatsuo Yamada, Tomoko Oeda, Hiroyuki Shimada, Nobutoshi Kawamura, Nobutaka Sakae, Hidenao Fukuyama, Yoshio Hirota, Masaki Nagai and the Fukuoka Kinki Parkinson’s Disease Study Group

BMC Neurology 2012, 12:62  doi:10.1186/1471-2377-12-62

Include


Format