Download references

Open Access Highly Accessed

A randomized controlled trial of long term effect of BCM guided fluid management in MHD patients (BOCOMO study): rationales and study design

Li Liu, Gang Long, Jianwei Ren, Jijun Li, Jinsheng Xu, Jinghong Lei, Mao Li, Moyan Qiu, Ping Yuan, Weiming Sun, Shan Lin, Wenjun Liu, Yi Sun, Yingchun Ma, Yonghui Mao, Yulan Shen and Li Zuo*

BMC Nephrology 2012, 13:120  doi:10.1186/1471-2369-13-120

Include


Format