Open Access Highly Accessed Study protocol

A randomized controlled trial of long term effect of BCM guided fluid management in MHD patients (BOCOMO study): rationales and study design

Li Liu, Gang Long, Jianwei Ren, Jijun Li, Jinsheng Xu, Jinghong Lei, Mao Li, Moyan Qiu, Ping Yuan, Weiming Sun, Shan Lin, Wenjun Liu, Yi Sun, Yingchun Ma, Yonghui Mao, Yulan Shen and Li Zuo*

BMC Nephrology 2012, 13:120  doi:10.1186/1471-2369-13-120

Article Metrics

2048
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 38 accesses
  • Last 365 days: 484 accesses
  • All time: 2048 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information