Open Access Open Badges Pre-publication history

Single nucleotide polymorphisms in TNFAIP3 were associated with the risks of rheumatoid arthritis in northern Chinese Han population

Xingang Zhang*, Wei Li, Xinpeng Zhang, Liang Zhao, Xiaoli Zhang, Li Jiang, Yun Guo, Jin Zhang, Zaifu Liang and Xiaofei Wang

BMC Medical Genetics 2014, 15:56  doi:10.1186/1471-2350-15-56

There is no prepublication history for this article