Download references

Open Access Highly Accessed

A PARK2 polymorphism associated with delayed neuropsychological sequelae after carbon monoxide poisoning

Fei Liang, Wenqiang Li*, Ping Zhang, Yanxia Zhang, Jiapeng Gu, Xiahong Wang, Hongxing Zhang and Renjun Gu*

BMC Medical Genetics 2013, 14:99  doi:10.1186/1471-2350-14-99

Include


Format