Download references

Open Access Highly Accessed

Meta-analysis of associations between TCF7L2 polymorphisms and risk of type 2 diabetes mellitus in the Chinese population

Jinjin Wang, Fulan Hu, Tianping Feng, Jingzhi Zhao, Lei Yin, Linlin Li, Yan Wang, Qian Wang and Dongsheng Hu*

BMC Medical Genetics 2013, 14:8  doi:10.1186/1471-2350-14-8

Include


Format