Download references

Open Access Highly Accessed

The promoter of miR-663 is hypermethylated in Chinese pediatric acute myeloid leukemia (AML)

Tao Yan-Fang, Ni Jian, Lu Jun, Wang Na, Xiao Pei-Fang, Zhao Wen-Li, Wu Dong, Pang Li, Wang Jian, Feng Xing* and Pan Jian*

BMC Medical Genetics 2013, 14:74  doi:10.1186/1471-2350-14-74

Include


Format