Download references

Open Access Open Badges

Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is associated with estimated glomerular filtration rate in hypertensive Chinese males

Qing Dong, Genfu Tang, Mingli He, Yunqing Cai, Yefeng Cai, Houxun Xing, Liming Sun, Jianping Li, Yan Zhang, Fangfang Fan, Binyan Wang, Ningling Sun, Lisheng Liu, Xiping Xu, Fanfan Hou, Hongbing Shen*, Xin Xu* and Yong Huo*

BMC Medical Genetics 2012, 13:74  doi:10.1186/1471-2350-13-74

Include


Format