Open Access Highly Accessed Pre-publication history

Rapid screening for chromosomal aneuploidies using array-MLPA

Jing-Bin Yan, Miao Xu, Can Xiong, Da-Wen Zhou, Zhao-Rui Ren, Ying Huang, Monique Mommersteeg, Rinie van Beuningen, Ying-Tai Wang, Shi-Xiu Liao, Fanyi Zeng, Ying Wu* and Yi-Tao Zeng*

BMC Medical Genetics 2011, 12:68  doi:10.1186/1471-2350-12-68

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 31 Jan 2011
Reviewer's Report Fiorella Gurrieri 08 Feb 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 13 Apr 2011
Reviewer's Report Fiorella Gurrieri 14 Apr 2011
Editorial acceptance 15 Apr 2011
Published 17 May 2011