Download references

Open Access Highly Accessed

Prevalence and genetic characterization of Cryptosporidium, Enterocytozoon, Giardia and Cyclospora in diarrheal outpatients in china

Hua Liu, Yujuan Shen*, Jianhai Yin, Zhongying Yuan, Yanyan Jiang, Yuxin Xu, Wei Pan, Yuan Hu and Jianping Cao*

BMC Infectious Diseases 2014, 14:25  doi:10.1186/1471-2334-14-25

Include


Format