Download references

Open Access

Prospective cohort study of HIV incidence and molecular characteristics of HIV among men who have sex with men(MSM) in Yunnan Province, China

Junjie Xu, Minghui An, Xiaoxu Han, Manhong Jia, Yanling Ma, Min Zhang, Qinghai Hu, Zhenxing Chu, Jing Zhang, Yongjun Jiang, Wenqing Geng, Lin Lu* and Hong Shang*

BMC Infectious Diseases 2013, 13:3  doi:10.1186/1471-2334-13-3

Include


Format