Download references

Open Access

Acinetobacter baumannii nosocomial pneumonia: is the outcome more favorable in non-ventilated than ventilated patients?

Ya-Sung Yang, Yi-Tzu Lee, Tsai-Wang Huang, Jun-Ren Sun, Shu-Chen Kuo, Chin-Hsuan Yang, Te-Li Chen*, Jung-Chung Lin, Chang-Phone Fung and Feng-Yee Chang

BMC Infectious Diseases 2013, 13:142  doi:10.1186/1471-2334-13-142

Include


Format