Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

A bronchofiberoscopy-associated outbreak of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in an intensive care unit in Beijing, China

Yukun Xia, CuiLing Lu, Jingya Zhao, Gaige Han, Yong Chen, Fang Wang, Bin Yi, Guoqin Jiang, Xiaohua Hu, Xianfeng Du, Zheng Wang, Hong Lei, Xuelin Han and Li Han*

BMC Infectious Diseases 2012, 12:335  doi:10.1186/1471-2334-12-335

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Resubmission - Version 2 Author's comment 09 Jul 2012
Reviewer's Report Anke Kohlenberg 15 Aug 2012
Reviewer's Report Giovanni Battista Orsi 23 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 23 Sep 2012
Reviewer's Report Giovanni Battista Orsi 30 Sep 2012
Reviewer's Report Anke Kohlenberg 10 Oct 2012
Resubmission - Version 4 Author's comment 21 Nov 2012
Editorial acceptance 22 Nov 2012
Published 03 Dec 2012