Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

Clinical features and risk factors for severe and critical pregnant women with 2009 pandemic H1N1 influenza infection in China

Peng-jun Zhang, Xiao-li Li, Bin Cao, Shi-gui Yang, Li-rong Liang, Li Gu, Zhen Xu, Ke Hu, Hong-yuan Zhang, Xi-xin Yan, Wen-bao Huang, Wei Chen, Jing-xiao Zhang, Lan-juan Li*, Chen Wang* and for the National Influenza A Pandemic (H1N1) 2009 Clinical Investigation Group of China

BMC Infectious Diseases 2012, 12:29  doi:10.1186/1471-2334-12-29

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 12 Aug 2011
Reviewer's Report Rodica Gilca 25 Oct 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 28 Nov 2011
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 28 Nov 2011
Reviewer's Report Scott Dessain 01 Dec 2011
Reviewer's Report Rodica Gilca 13 Dec 2011
Resubmission - Version 4 Author's comment 27 Dec 2011
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 29 Dec 2011
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 29 Dec 2011
Editorial acceptance 17 Jan 2012
Published 01 Feb 2012