Download references

Open Access Highly Accessed

Factors associated with willingness to participate in free HIV test among general residents in Heilongjiang, Northeast China

Lili Yuan, Xin Li, Xiaoxia Li, Jingli Shi, Liying Jiang, Chundi Zhang, Xiujing Yang, Yeli Zhang and Yashuang Zhao*

BMC Infectious Diseases 2012, 12:256  doi:10.1186/1471-2334-12-256

Include


Format