Download references

Open Access

Looking for predictive factors of clinical response to adsorptive granulocyte and monocyte apheresis in patients with ulcerative colitis: markers of response to GMA

Yoko Yokoyama*, Mikio Kawai, Ken Fukunaga, Koji Kamikozuru, Kazuko Nagase, Koji Nogami, Tomoaki Kono, Yoshio Ohda, Masaki Iimuro, Nobuyuki Hida, Shiro Nakamura, Hiroto Miwa and Takayuki Matsumoto

BMC Gastroenterology 2013, 13:27  doi:10.1186/1471-230X-13-27

Include


Format