Download references

Open Access

Influence of HRH2 promoter polymorphism on aberrant DNA methylation of DAPK and CDH1 in the gastric epithelium

Tomoe Nomura, Tomomitsu Tahara, Hisakazu Shiroeda, Takahiro Minato, Yasuhiro Matsue, Ranji Hayashi, Kazuhiro Matsunaga, Toshimi Otsuka, Masakatsu Nakamura, Nobuyuki Toshikuni, Tomoyuki Shibata and Tomiyasu Arisawa*

BMC Gastroenterology 2013, 13:1  doi:10.1186/1471-230X-13-1

Include


Format