Download references

Open Access

PASmiR: a literature-curated database for miRNA molecular regulation in plant response to abiotic stress

Shihua Zhang, Yi Yue, Liang Sheng, Yunzhi Wu, Guohua Fan, Ao Li, Xiaoyi Hu, Mingzhu ShangGuan and Chaoling Wei*

BMC Plant Biology 2013, 13:33  doi:10.1186/1471-2229-13-33

Include


Format