Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Transcriptome analysis of stem development in the tumourous stem mustard Brassica juncea var. tumida Tsen et Lee by RNA sequencing

Quan Sun, Guanfan Zhou, Yingfan Cai*, Yonghong Fan, Xiaoyan Zhu, Yihua Liu, Xiaohong He, Jinjuan Shen, Huaizhong Jiang, Daiwen Hu, Zheng Pan, Liuxin Xiang, Guanghua He, Daiwen Dong and Jianping Yang

BMC Plant Biology 2012, 12:53  doi:10.1186/1471-2229-12-53

Include


Format