Open Access Highly Accessed Research article

Transcriptome analysis of stem development in the tumourous stem mustard Brassica juncea var. tumida Tsen et Lee by RNA sequencing

Quan Sun, Guanfan Zhou, Yingfan Cai*, Yonghong Fan, Xiaoyan Zhu, Yihua Liu, Xiaohong He, Jinjuan Shen, Huaizhong Jiang, Daiwen Hu, Zheng Pan, Liuxin Xiang, Guanghua He, Daiwen Dong and Jianping Yang

BMC Plant Biology 2012, 12:53  doi:10.1186/1471-2229-12-53

Article Metrics

4477
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 60 accesses
  • Last 365 days: 1229 accesses
  • All time: 4477 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation