Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of wounding and topping responsive small RNAs in tobacco (Nicotiana tabacum)

She Tang, Yu Wang, Zefeng Li, Yijie Gui, Bingguang Xiao, Jiahua Xie, Qian-Hao Zhu and Longjiang Fan*

BMC Plant Biology 2012, 12:28  doi:10.1186/1471-2229-12-28

Include


Format