Download references

Open Access Open Badges

A Tourist-like MITE insertion in the upstream region of the BnFLC.A10 gene is associated with vernalization requirement in rapeseed (Brassica napus L.)

Jinna Hou, Yan Long, Harsh Raman, Xiaoxiao Zou, Jing Wang, Shutao Dai, Qinqin Xiao, Cong Li, Longjiang Fan, Bin Liu and Jinling Meng*

BMC Plant Biology 2012, 12:238  doi:10.1186/1471-2229-12-238

Include


Format