Download references

Open Access

Molecular characterization of LMW-GS genes in Brachypodium distachyon L. reveals highly conserved Glu-3 loci in Triticum and related species

Shunli Wang, Ke Wang, Guanxing Chen, Dongwen Lv, Xiaofeng Han, Zitong Yu, Xiaohui Li, Xingguo Ye*, SLK Hsam, Wujun Ma*, Rudi Appels and Yueming Yan*

BMC Plant Biology 2012, 12:221  doi:10.1186/1471-2229-12-221

Include


Format