Download references

Open Access Highly Accessed

Dissecting tocopherols content in maize (Zea mays L.), using two segregating populations and high-density single nucleotide polymorphism markers

Xu Shutu, Zhang Dalong, Cai Ye, Zhou Yi, Trushar Shah, Farhan Ali, Li Qing, Li Zhigang, Wang Weidong, Li Jiansheng, Yang Xiaohong and Yan Jianbing*

BMC Plant Biology 2012, 12:201  doi:10.1186/1471-2229-12-201

Include


Format