Open Access Highly Accessed Research article

Dissecting tocopherols content in maize (Zea mays L.), using two segregating populations and high-density single nucleotide polymorphism markers

Xu Shutu, Zhang Dalong, Cai Ye, Zhou Yi, Trushar Shah, Farhan Ali, Li Qing, Li Zhigang, Wang Weidong, Li Jiansheng, Yang Xiaohong and Yan Jianbing*

BMC Plant Biology 2012, 12:201  doi:10.1186/1471-2229-12-201

Article Metrics

5249
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 61 accesses
  • Last 365 days: 750 accesses
  • All time: 5249 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation