Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Transcriptomic analysis of grape (Vitis vinifera L.) leaves during and after recovery from heat stress

Guo-Tian Liu, Jun-Fang Wang, Grant Cramer, Zhan-Wu Dai, Wei Duan, Hong-Guo Xu, Ben-Hong Wu, Pei-Ge Fan, Li-Jun Wang* and Shao-Hua Li*

BMC Plant Biology 2012, 12:174  doi:10.1186/1471-2229-12-174

Include


Format