Download references

Open Access

Sequence mining and transcript profiling to explore differentially expressed genes associated with lipid biosynthesis during soybean seed development

Huan Chen, Fa-Wei Wang, Yuan-Yuan Dong, Nan Wang, Ye-Peng Sun, Xiao-Yan Li, Liang Liu, Xiu-Duo Fan, Hai-Long Yin, Yuan-Yuan Jing, Xin-Yue Zhang, Yu-Lin Li, Guang Chen* and Hai-Yan Li*

BMC Plant Biology 2012, 12:122  doi:10.1186/1471-2229-12-122

Include


Format