Download references

Open Access Highly Accessed

DNA methylation profiling in the thalamus and hippocampus of postnatal malnourished mice, including effects related to long-term potentiation

Xiaoling Weng, Daizhan Zhou, Fatao Liu, Hong Zhang, Junyi Ye, Zhou Zhang, Di Zhang, Yinan Wang, Liming Tao, Lan Cao, Mengyuan Kan, Ting Wang, Guoyin Feng, Xiaolan Qin, Jihui Sun, Lin He* and Yun Liu*

BMC Neuroscience 2014, 15:31  doi:10.1186/1471-2202-15-31

Include


Format