Download references

Open Access Highly Accessed

The punctate localization of rat Eag1 K+ channels is conferred by the proximal post-CNBHD region

Chao-Chin Chuang, Guey-Mei Jow, Huei-Min Lin, Yu-Han Weng, Jui-Hsiang Hu, Yi-Jheng Peng, Yi-Chih Chiu, Mei-Miao Chiu and Chung-Jiuan Jeng*

BMC Neuroscience 2014, 15:23  doi:10.1186/1471-2202-15-23

Include


Format