Download references

Open Access Highly Accessed

Temporal expression patterns of insulin-like growth factor binding protein-4 in the embryonic and postnatal rat brain

Xiaohua Jiang, Junpeng Zhao, Lili Ju, Yujun Liu, Beibei Wang, Xifeng Zou, Changlei Xu and Quanyuan Xu*

BMC Neuroscience 2013, 14:132  doi:10.1186/1471-2202-14-132

Include


Format