Download references

Open Access Open Badges

Maxillary nerve compression in cynomolgus monkey Macaca fascicularis: altered somatic sensation and peripheral nerve firing

Ning Guo, Xiyao Gu, Jun Zhao, Guoping Zhao, Meilei Jin, Hong Zou*, Yuqiu Zhang*, Zhiqi Zhao*, Gang Jason Jin* and Lei Yu*

BMC Neuroscience 2012, 13:150  doi:10.1186/1471-2202-13-150

Include


Format