Download references

Open Access Open Badges

Hydroxysafflor Yellow A protects spinal cords from ischemia/reperfusion injury in rabbits

Le-qun Shan, Sai Ma, Xiu-chun Qiu, Yong Zhou, Yong Zhang, Lian-he Zheng, Peng-cheng Ren, Yu-cai Wang, Qing-yu Fan and Bao-an Ma*

BMC Neuroscience 2010, 11:98  doi:10.1186/1471-2202-11-98

Include


Format