Download references

Open Access Highly Accessed

In vivo imaging of zebrafish retinal cells using fluorescent coumarin derivatives

Kohei Watanabe, Yuhei Nishimura, Takehiko Oka, Tsuyoshi Nomoto, Tetsuo Kon, Taichi Shintou, Minoru Hirano, Yasuhito Shimada, Noriko Umemoto, Junya Kuroyanagi, Zhipeng Wang, Zi Zhang, Norihiro Nishimura, Takeshi Miyazaki, Takeshi Imamura and Toshio Tanaka*

BMC Neuroscience 2010, 11:116  doi:10.1186/1471-2202-11-116

Include


Format