Download references

Open Access Highly Accessed

Pseudo attP sites in favor of transgene integration and expression in cultured porcine cells identified by streptomyces phage phiC31 integrase

Yanzhen Bi*, Ximei Liu, Long Zhang, Changwei Shao, Zhuo Ma, Zaidong Hua, Liping Zhang, Li Li, Wenjun Hua, Hongwei Xiao, Qingxin Wei and Xinmin Zheng*

BMC Molecular Biology 2013, 14:20  doi:10.1186/1471-2199-14-20

Include


Format