Download references

Open Access Highly Accessed

Adenylate kinase 2 (AK2) promotes cell proliferation in insect development

Ru-Ping Chen, Chun-Yan Liu, Hong-Lian Shao, Wei-Wei Zheng, Jin-Xing Wang and Xiao-Fan Zhao*

BMC Molecular Biology 2012, 13:31  doi:10.1186/1471-2199-13-31

Include


Format